Stelselmonitor

De Minister van OCW is verantwoordelijk voor een onderwijsbestel dat dusdanig is ingericht dat onderwijs voor iedereen toegankelijk is, van voldoende kwaliteit en dat onderwijsmiddelen doelmatig worden besteed. Dit betekent onder andere dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om de scholen en instellingen goed toe te rusten zodat zij in staat zijn te voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid.

De Minister volgt de doorlopende leerlijn in het onderwijsbestel met behulp van een beperkt aantal indicatoren en kengetallen die een beeld geven van de ontwikkeling van vaardigheden, rendement, behaald opleidingsniveau, aansluiting met vervolgonderwijs/arbeidsmarkt en toezicht/kwaliteitsoordeel. Door deze thematische indeling kan voor elke onderwijssector op een min of meer eenduidige manier de doorlopende leerlijn in beeld worden gebracht.